Proning DHI logo

 

 

Projekt zaštite voda, idejni i glavni projekti proširenja i rekonstrukcije sustava odvodnje; idejni projekt uređaja

Naručitelj: Međimurske vode, Čakovec
Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb
Godina izrade: 12/2012

Kroz prethodno idejno rješenje mreže utvrđene su potrebne rekonstrukcije i sanacije sustava odvodnje kao i mogućnosti potencijalnog proširenja sustava na prigradska naselja. Također, prema obavezama preuzetim u procesu pristupanja EU, uređaj za pročišćavanje potrebno je rekonstruirati na način da obavlja treći stupanj pročišćavanja, ali i osigurati adekvatno rješenje za problem mulja.
Idejnim projektom rekonstrukcije i modernizacije uređaja za pročišćavanje analizirano je zatečeno stanje postojećeg uređaja za pročišćavanje koji je u funkciji od 1998. i definirane su potrebne mjere kojima će se osigurati treći stupanj pročišćavanja za predviđeni kapacitet od 75.000 ES. Osim unaprjeđenja procesa pročišćavanja, projektom je riješen i problem mulja.  Primijenjena tehnologija polja za ozemljavanje mulja upotrjebljena je za dehidraciju mulja i dodatno uklanjanje organske tvari i patogenih mikro organizama iz stabiliziranog mulja. Obradom mulja ostvaruju se preduvjeti za korištenje  obrađenog mulja u poljoprivredi i kao poboljšivača tla u nepoljoprivredne svrhe.
Priređenom tehničkom dokumentacijom ishođena je lokacijska dozvola. Glavni radovi na uređaju obuhvaćaju:

  • Izgradnju dodatnog volumena bio-reaktora za uklanjanje nutrijenata.
  • Ugradnju opreme za uklanjanje fosfora.
  • Izgradnja bioreaktora za stabilizaciju mulja
  • Izgradnju polja za sušenje mulja.

Idejnom i glavnim projektima rekonstrukcija sustava odvodnje tehnička rješenja su razrađena i usklađena s važećom zakonskom regulativom do razine potrebne za ishođenje prvo lokacijskih dozvola, a zatim i potvrda glavnih projekata. U dijelu projekta koji se odnosio na izradu tehničke dokumentacije obuhvaćene su rekonstrukcije 9,5 km glavnih kanala dimenzija DN 300-2000 i rekonstrukcija dva kišna preljeva s izgradnjom retencijskih bazena ukupnog volumena 1860 m3.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr