Proning DHI logo

 

 

SCADA kanalizacijskog sustava grada Zagreba

Naručitelj: Zagreb Holding d.d.
Godina izrade:: 12/2012

S obzirom na veličinu i kompleksnost zagrebačkog sustava odvodnje, ukazala se potreba sustavnog prikupljanja podataka i mogućnosti upravljanja. Sustav za prikupljanje i obradu podataka - SCADA (engl. "System control and data acquisition" ) omogućava nadzor tečenja u sustavu odvodnje, mjerenje oborina i protoka na pojedinim lokacijama na slivu i sustavu odvodnje. SCADA je ključni element nadzorno upravljačkog sustava kojim se realizira mogućnost nadzora i upravljanja tokom otpadne vode unutar mreže i prema CUPOV-u, te detekcije eventualnih problema na velikom broju lokacija u sustavu uključujući crpne stanice, razdjelne građevine i kišne preljeve.
Kroz idejni projekt SCADA kanalizacijskog sustava grada Zagreba uz pomoć hidrauličkog modela, definirane su strateške lokacije za smještaj daljinskih stanica koje se načelno dijele na mjerne, upravljačke i kombinirane mjerno-upravljačke stanice. Kroz razmještaj daljinskih stanica na kritična mjesta kanalskog sustava, crpnih stanica, kišnih preljeva, ombrografa i limnigrafa i njihov daljinski nadzor omogućava se detaljan uvid u način funkcioniranja kanalizacijskog sustava čime se ostvaruje niz koristi i stvaraju preduvjeti za dalji razvoj inteligentnog nadzora. Neke od njih su: prikupljanje podataka o procesu formiranja oborine na slivu i otjecanja u kolektorima mješovitog sustava, provođenje postupaka upravljanja u realnom vremenu u cilju smanjenja učestalosti i volumena prelijevanja na kišnim preljevima, upravljanje dijelovima kanalizacijskog sustava podložnog učestalom taloženju kao posljedica malih brzina, detektiranje infiltracije u kanalizacijski sustav, planiranje strategije dotoka na UPOV, mjerenje učinkovitosti korektivnih mjera na kanalizacijskom sustavu, monitoring i pohrana podataka o tečenju u kanalizacijskom sustavu u kombinaciji s hidrauličkim modelima i GIS-om za kalibraciju i verifikaciju modela, identifikacija područja neiskorištene retencijske sposobnosti sustava, racionalizacija rada i održavanja kolektorske mreže...
Idejnim projektom SCADA-e zagrebačkog kanalizacijskog sustava predviđen je razmještaj 61 daljinske stanice u I. fazi realizacije projekta i 170 daljinskih stanica u II. fazi realizacije projekta. Uz daljinske stanice, projektom je razrađen način prijenosa podataka do nadzorno upravljačkog centra opremljenog posebnim konfiguracijama PC računala priređenim za prihvat, obradu i pohranu podataka prikupljenih s daljinskih stanica.
Procijenjena vrijednost izvedbe I. faze realizacije SCADA-e kanalizacijskog sustava grada Zagreba iznosi oko 1.800.000,00 EUR.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr