Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Čakovec: a) sustavi odvodnje otpadnih voda aglomeracije Čakovec b) povećanje kapaciteta i dogradnja III stupnja pročišćavanja UPOV-a aglomeracije Čakovec.

Idejni i glavni projekti odvodnje aglomeracije Čakovec (75.000 ES) ukupne duljine projektiranih cjevovoda 36,1 km, a od toga 11,2 km veličine > DN 500 mm, idejni projekt UPOVa Čakovec (75.000 ES) s trećim stupnjem pročišćavanja i obradom i zbrinjavanjem mulja.

Naručitelj: Međimurske vode, Čakovec

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2012

Pročitaj više

PROJEKT

Idejni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor, idejnih projekata i glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor i Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Samobor

Idejni i glavni projekti odvodnje područja aglomeracije Samobor (49.700 ES) ukupne duljine projektiranih cjevovoda 35 km, a od toga 8,3 km veličine> DN 500 mm.

Naručitelj: Komunalac, Samobor

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2013


PROJEKT

Glavni projekt glavnih kolektora odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela, naselja Kopčevec, Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica s ishođenjem potvrde na glavni projekt

Glavni projekti kolektora sustava odvodnje Dugo Selo (37.000 ES) ukupne duljine projektiranih cjevovoda 36.4 km (DN 500- 800 mm, 1800x1800mm) i 14 crpnih stanica.

Naručitelj: Dukom, Dugo Selo

Godina izrade: 2012


PROJEKT

Glavni projekti sustava odvodnje Betina Murter - I faza (UPOV, podmorski ispust, pristupni put i dolazni kolektori) i II faza (crpne stanice, glavni kolektori i tlačni cjevovodi u Murteru)

Glavni projekt UPOVa (8000 ES, završno 17400 ES), podmorski ispust duljine 1275 m, razdjelni sustav odvodnje sa centralnom pumpnom stanicom, te sustav cjevovoda ukupne dužine 1130 m.

Naručitelj: Murtela, Murter

Godina izrade: 2010

Pročitaj više

PROJEKT

Idejni projekt za dugoročno rješenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, idejnog projekta SDNU kanalizacijskog sustava Vodice Tribunj Srima, idejnih projekata za dobivanje lokacijskih dozvola, glavnih projekata i natječajne dokumentacije za I etapu izgradnje UPOVa, podmorskog ispusta sa tlačnim i gravitacijskim cjevovodima u trasi kopnenog dijela podmorskog ispusta sustava odvodnje Vodice Tribunj Srima u sklopu Projekta zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području.

Idejni projekt za dugoročno rješenje UPOVa (44.000 ES) - drugi stupanj, idejni projekt za lokacijsku dozvolu i glavni projekt UPOVa - I faza, prvi stupanj za 22.000 ES, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za prvu fazu izgradnje.

Naručitelj: Odvodnja Vodice, Vodice

Komisionar: Hrvatske vode Jadranski projekt, Zagreb

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Dodatna fekalna kanalizacijska mreža grada Trogira

Idejno rješenje, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za razdjelni sustav odvodnje grada Trogira (25.000 ES).

Naručitelj: Eko Kaštelanski zaljev, Split

Godina izrade: 2009


PROJEKT

Glavni i izvedbeni projekt novog kolektora Žitnjak

Projekt glavnog kolektora Žitnjak II 1460 m dužine i promjera DN 2000 mm.

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Godina izrade: 2005


PROJEKT

Sustav odvodnje Kaštela - Trogir, I faza

Projekt financiran od strane IBDRa, sastoji se od idejnog projekta, glavnog projekta i tender dokumentacije (FIDIC Red Book) za glavne dijelove sustava odvodnje, crpne stanice sa tlačnim cjevovodima, glavnu crpnu stanicu "Divulje - UPOV" i prateća infrastruktura za podsustave Kaštela, Trogir i Čiovo.

Naručitelj: DAR Gmbh Split za investitora Eko Kaštelanski zaljev, Split

Godina izrade: 2006


PROJEKT

Optimalizacija sustava GOKa (Glavni odvodni kanal)

Projektom je riješen transport otpadnih voda najvećeg dijela odvodnje grada Zagreba (oko 1.000.000 ES) do UPOVa. Sustav GOKa sastoji se od glavnih kolektora, transportnih kolektora, preljeva, crpnih stanica, preljevnih kanala itd. Projekt obuhvaća pripremu kompletne tehničke dokumentacije, od idejnog rješenja do izvedbenih projekata, uključujući hidrauličke analize sa izradom matematičkih i fizikalnih modela.

Naručitelj: SHW/RWE Umwelt Aqua Vodogradnja, Zagreb

Godina izrade: 2006


PROJEKT

Idejni projekt rekonstrukcije UPOVa Samobor sa studijom utjecaja na okoliš i idejnim projektom za lokacijsku dozvolu

Idejno rješenje i idejni projekt za lokacijsku dozvolu za UPOV Samobor (44.000 ES) i studija utjecaja na okoliš za sustav odvodnje i UPOV.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2000

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr